Termes i condicions

Les presents Condicions Generals d’Ús i de la Contractació (d’ara endavant, “les Condicions Generals”) regeixen, juntament amb la Política de Privacitat i la Política de Cookies, l’accés i la utilització del lloc web accessible mitjançant
el nom de domini www.planesbones.cat i els seus subdominis (d’ara endavant, “el Lloc web”), així com la contractació de productes i/o serveis a través d’aquest. El simple accés al Lloc web atribueix a qui el realitza la condició d’Usuari del Lloc web (d’ara endavant, “el “Usuari”) i implica l’acceptació de tots els termes inclosos en aquestes Condicions Generals. En cas de no estar d’acord amb aquestes Condicions Generals, l’Usuari ha d’abandonar immediatament el Lloc web sense utilitzar-lo.

Per mitjà de l’acceptació de les presents Condicions Generals, l’Usuari manifesta:

Que ha llegit, entén i comprèn l’aquí exposat.

Que és major d’edat d’acord amb la normativa vigent en el seu lloc de residència, en cas contrari el menor haurà de comptar amb l’autorització dels seus representants legals.

Que, en cas que es disposi a contractar algun producte i/o servei, té capacitat suficient per a això.

Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

L’Usuari ha de llegir atentament les presents Condicions Generals cada vegada que accedeixi al Lloc web, ja que el mateix i aquestes Condicions Generals poden sofrir modificacions.

El titular del Lloc web es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment, qualsevol modificació o actualització dels seus continguts i serveis, de les presents Condicions Generals i, en general, de quants elements integren el disseny i configuració del Lloc web.

La modificació d’aquestes Condicions Generals no afectarà els béns o promocions que haguessin estat adquirits prèviament a aquesta modificació.

En cas que Verdures Planes Bones, S.L. encarregui a un tercer de confiança la custòdia de les successives versions de les condicions generals, totes dues parts reconeixen com a única versió vàlida d’aquestes condicions a cada moment aquella que consti en la base de dades del tercer de confiança.

1. Informació general del Lloc web

En compliment del que s’estableix per l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació, s’ofereix la informació general del Lloc web:

Titular: Verdures Planes Bones, S.L.

Domicili social: Masia Planes Bones S/B 08500 Sentfores – Vic

C.I.F.: B65366528

E-mail: verdures@planesbones.cat

Telèfon: 938852550

2.1. Accés al Lloc web

El simple accés al Lloc web és gratuït excepte en el relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat per l’Usuari.
2.2. Necessitat de Registre

La utilització de determinats serveis i continguts podrà estar condicionada al Registre previ de l’Usuari.

La utilització dels serveis prestats per Verdures Planes Bones, S.L. i la compra en la Web requereix el registre com a usuari en la Web. Amb la finalitat de completar el registre s’hauran d’aportar una sèrie de dades personals que hauran de ser veraces i exactes. Pots consultar la nostra política de privacitat en el següent enllaç:
https://planesbones.cat/es/Politica-de-privacidad/

Així mateix, has de tenir en compte a en tot moment pots modificar les teves dades personals, així com exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i d’oposició de conformitat amb l’EL 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i de Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD) i amb el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).

Les dades introduïdes per l’Usuari hauran de ser exactes, actuals i veraços. L’Usuari registrat serà responsable en tot moment de la custòdia de la seva contrasenya, assumint en conseqüència qualssevol danys i perjudicis que poguessin derivar-se del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o pèrdua d’aquest. A aquest efecte, l’accés a àrees restringides i/o l’ús dels serveis i continguts realitzat sota la contrasenya d’un Usuari registrat es reputarà realitzats per aquest Usuari registrat, qui respondrà en tot cas d’aquest accés i ús.

2.3. Normes d’utilització del Lloc web

L’Usuari s’obliga a utilitzar el Lloc web i tot el seu contingut i serveis conforme al que s’estableix en la llei, la moral, l’ordre públic i en les presents Condicions Generals. Així mateix, s’obliga fer un ús adequat dels serveis i/o continguts del Lloc web i a no emprar-los per a realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i/o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualssevol altres normes de l’ordenament jurídic aplicable.

L’Usuari s’obliga a no transmetre, introduir, difondre i posar a la disposició de tercers, qualsevol tipus de material i informació (dades, continguts, missatges, dibuixos, arxius de so i imatge, fotografies, programari, etc.) que siguin contraris a la llei, la moral, l’ordre públic i les presents Condicions Generals. A títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent, l’Usuari es compromet a:

I.- No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans.

II.- No introduir o difondre en la xarxa programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics del proveïdor d’accés, els seus proveïdors o tercers Usuaris de la xarxa Internet.

III.- No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment i en els tractats internacionals.

IV.- No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.

V.- No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, “correu escombraries”, “cartes en cadena”, “estructures piramidals”, o qualsevol altra forma de sol·licitació, excepte en aquelles àrees (com ara espais comercials) que hagin estat exclusivament concebudes per a això.

VI.- No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixi a error als receptors de la informació.

VII.- No suplantar a altres Usuaris utilitzant les seves claus de registre als diferents serveis i/o continguts del Lloc web.

VIII.- No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o copyright que corresponguin als titulars del Lloc web o a tercers.

IX.- No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació de dades de caràcter personal.

L’Usuari s’obliga a mantenir indemne a Verdures Planes Bones, S.L. davant qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligada a suportar a conseqüència de l’incompliment per part de l’Usuari de qualsevol de les normes d’utilització abans indicades, reservant-se, a més, Verdures Planes Bones, S.L. el dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que correspongui.

A vegades, Verdures Planes Bones, S.L. facilitarà a l’Usuari a través de les seves comunicacions, com per exemple els butlletins periòdics, un enllaç que li permetrà accedir al seu compte personal. Aquest accés es durà a terme a través d’una direcció única i privada, de manera que l’Usuari no necessitarà introduir les seves claus d’accés al Lloc web. En conseqüència, l’Usuari haurà de tractar les comunicacions de Verdures Planes Bones, S.L. de manera confidencial i abstenir-se de reenviar-les a tercers, a fi d’evitar accessos no autoritzats a la informació privada del seu compte.

2.4. Exclusió de Responsabilitat

L’accés de l’Usuari al Lloc web no implica per a Verdures Planes Bones, S.L. l’obligació de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

Verdures Planes Bones, S.L. no es responsabilitza dels danys produïts en el programari i equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la utilització dels serveis oferts en el Lloc web.

Verdures Planes Bones, S.L. no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o
interrupció del servei del Lloc web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

2.5. Continguts i serveis enllaçats a través del Lloc web

El servei d’accés al Lloc web pot incloure dispositius tècnics d’enllaç, directoris i fins i tot instruments de cerca que permeten a l’Usuari accedir a altres pàgines i Portals d’Internet (d’ara endavant, “Llocs Enllaçats”). En aquests casos,
Verdures Planes Bones, S.L. només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els Llocs Enllaçats en la mesura en què tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda. En el cas que l’Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-l’hi a Planes

Bones, S.L., sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l’obligació de retirar el corresponent enllaç.

En cap cas, l’existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar la formalització d’acords amb els responsables o titulars d’aquests, ni la recomanació, promoció o identificació de Verdures Planes Bones, S.L. amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.

Verdures Planes Bones, S.L. no coneix els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i, per tant, no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualizació, indisponiblitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels Llocs Enllaçats ni per qualsevol altre mal que no sigui directament imputable a Verdures Planes Bones, S.L..

2.6. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts del Lloc web, entenent per aquests, a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i
codis font, són propietat intel·lectual de Verdures Planes Bones, S.L. o de tercers, sense que puguin entendre’s cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre aquests.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de Verdures Planes Bones, S.L. o tercers, sense que pugui entendre’s que l’accés al Lloc web atribueix algun dret sobre aquests.

En tot cas, l’Usuari coneix i accepta que les qualificacions i els comentaris que realitzi sobre els productes disponibles a través del Lloc web podran ser accessibles per a la resta dels Usuaris del Lloc web, incloent la identitat del seu autor.

Sobre tots els comentaris allotjats lliurement per l’Usuari en el Lloc web, incloguin o no una opinió o descripció dels productes oferts (d’ara endavant, “els Continguts”), l’Usuari atorga gratuïtament a Verdures Planes Bones, S.L. una llicència d’ús no exclusiva, de territorialitat mundial i amb la durada màxima prevista legalment. Sobre la base d’aquesta llicència, Verdures Planes Bones, S.L. podrà explotar lliurement els drets de reproducció, transformació, distribució i

comunicació pública dels Continguts, únicament amb la finalitat de poder prestar els serveis oferts per Verdures Planes Bones, S.L. i publicitar els seus productes i serveis.

Condicions de Contractació

1. Registre de l’Usuari

La utilització dels serveis prestats per Verdures Planes Bones, S.L. implica la necessitat de registre de l’Usuari en el Lloc web.

L’Usuari haurà de procedir al seu registre indicant el seu nom complet, adreça de correu electrònic. Una vegada completat el registre, s’enviarà un missatge al compte de correu designada amb un enllaç que l’Usuari haurà de seguir per a confirmar que disposa d’accés a aquesta.

En tot cas, s’exigirà que l’Usuari accepti les presents Condicions Generals, així com la Política de Privacitat i la Política de Cookies.

Una vegada que l’Usuari està registrat correctament en la web pot en tot moment accedir a “El meu Compte”. A través de “El meu Compte” l’Usuari pot modificar les seves dades personals, així com les dades relacionades amb l’enviament de comandes, comprovar si té comandes pendents de lliurament.

3.2. Condicions d’enviament

Verdures Planes Bones, S.L. únicament envia els seus productes a: Vic, Malla, Tona, Centelles, Santa Eugènia de Berga, Taradell, Seva, Calldetenes, Folgueroles, Tavernoles, Roda de Ter, Sant Julià de Vilatorta, Manlleu, Sant Hipòlit de Voltregà, Torelló, Sant Pere de Torelló, Sant Vicenç de Torelló, Gurb i Santa Eulàlia de Riuprimer. No serà possible realitzar el procés de compra a través del Lloc web a destinacions diferents dels indicats.

La compra de productes en el Lloc web no està subjecta al pagament de despeses d’enviament.

3.3. Opcions de lliurament

Verdures Planes Bones, S.L. ofereix l’opció de lliurament a la botiga física.

Els terminis de lliurament en els lliuraments a domicili s’estableix de la següent forma:

-Les comandes es lliureran al dia següent de realitzar-los (18h a 24h).

3.4. Selecció dels productes per l’Usuari

Tot Usuari registrat podrà contractar a través del Lloc web la compra de productes.

El procés de compra en Verdures Planes Bones, S.L. es basa en una cistella virtual, a la qual l’Usuari pot afegir els productes que desitgi adquirir.

Per a afegir productes a la cistella de la compra, una vegada l’Usuari es troba en la pàgina de descripció del producte i seleccionades les opcions de personalització disponibles, ha de seleccionar l’opció “Afegir a cistella” facilitada.

En tot moment l’Usuari pot accedir i modificar el contingut de la cistella.

3.5. Tramitació de la comanda

Una vegada es trobin en la cistella de la compra els productes que desitgi adquirir, l’Usuari podrà iniciar la tramitació de la comanda, seleccionant l’opció “Veure cistella”, opció que mostrarà a l’Usuari el contingut de la cistella virtual, permetent la modificació dels productes seleccionats i la seva eliminació de la cistella de la compra.

L’Usuari ha d’assegurar-se que els productes indicats en pantalla són els que desitja adquirir i seleccionar d’entre les zones geogràfiques llistades la corresponent a l’adreça d’enviament. En aquest punt es mostra el preu total dels productes seleccionats i les despeses d’enviament generats. També en aquest apartat, l’Usuari podrà visualitzar, si escau, les promocions automàticament aplicades a la seva comanda, utilitzar els codis promocionals i/o els xecs regal dels quals disposi.

Prement” SEGÜENT”, l’Usuari accedeix a un panell on haurà d’indicar les dades d’enviament; per a prosseguir amb el procés de contractació, l’Usuari ha d’emplenar la informació de l’enviament, incloent el seu nom complet, telèfon i adreça, emplenant tots els camps marcats com a obligatoris. En aquest apartat l’Usuari podrà incloure les informacions

útils que consideri necessàries per al missatger, si bé Verdures Planes Bones, S.L. no pot garantir el seu compliment.

Si l’Usuari desitja que l’adreça de facturació sigui diferent a la d’enviament, haurà de marcar la casella “La meva adreça de facturació és diferent a la de lliurament” i emplenar la informació corresponent. En aquest mateix apartat, l’Usuari pot afegir un missatge per al destinatari, indicat especialment en el cas de regals.

En la següent fase del procés de compra, l’Usuari haurà de seleccionar la forma de pagament. En aquest moment s’indica de nou a l’Usuari l’import exacte a pagar, resultant de sumar el preu dels productes i les despeses d’enviament, nets de l’eventual descompte promocional i/o xec regal.

Seguint l’enllaç “REALITZAR LA COMANDA”, es conduirà a l’Usuari a la passarel·la de pagament seleccionada. Una vegada tramitat el pagament correctament, es tramitarà la comanda de manera automàtica, confirmant en pantalla la informació de la comanda i enviant un correu electrònic a l’Usuari confirmant l’operació.

3.6. Preu dels productes

Els preus dels productes són els indicats en la descripció que se’ls adjunta. Tots els preus indicats en la descripció de producte s’expressen en la moneda Euro (€) i inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (I.V. A.).

3.7. Forma de pagament

La compra de productes a través de la Passarel·la de Verdures Planes Bones, S.L. permet les següents formes de pagament:

Pagament mitjançant targeta de dèbit o crèdit (VISA, MASTERCARD i AMERICAN EXPRESS) a través d’un TPV virtual.

Per a utilitzar la targeta de crèdit a través d’un TPV virtual, el comprador ha d’emplenar un formulari indicant el nom del propietari de la targeta, tipus de targeta, data de caducitat de la targeta i codi de seguretat.

Verdures Planes Bones, S.L. no té accés a les dades bancàries vinculades als mitjans de pagament i no coneix ni registra aquestes dades durant l’operació de pagament.

3.8. Confirmació de la recepció de l’acceptació

Una vegada finalitzat el procés de compra, l’Usuari rebrà, en l’adreça de correu electrònic designada en el formulari de registre, una comunicació especificant les característiques del producte, preu, forma d’enviament seleccionada, data de contractació, número de comanda i data de lliurament. Així mateix, es farà arribar a l’adreça de correu electrònic facilitada per l’Usuari un enllaç permanent a les presents condicions de contractació. L’Usuari podrà sol·licitar en

qualsevol moment, de manera gratuïta, una còpia de les condicions generals aplicables a cada moment a Verdures Planes Bones, S.L. o a qualsevol tercer designat per al registre i control de versions, si escau.

3.9. Devolució d’una comanda.

En cas que un o diversos productes arribessin deteriorats a conseqüència del transport, serà necessari que el destinatari el faci constar per escrit en l’albarà de lliurament que li lliurarà el transportista en el moment de rebre
l’enviament, acompanyat de la seva signatura. Després, serà necessari que ho comuniqui Verdures Planes Bones, S.L., per escrit, en un termini màxim de set dies hàbils des de la data de recepció, explicant els fets amb detall. És necessari que el destinatari conservi el/els producte/s deteriorat/s sense obrir, dins del seu envàs original, evitant qualsevol manipulació, alteració o ús. Una vegada realitzades les gestions i comprovacions oportunes, i dins d’un termini màxim

de trenta dies des de la data de comunicació, Verdures Planes Bones, S.L. reemborsarà els diners dels productes deteriorats mitjançant una transferència a la targeta de crèdit que es va utilitzar en el moment d’efectuar la compra. Una vegada realitzat el reemborsament dels diners, Verdures Planes Bones, S.L. es reserva el dret a reclamar els productes deteriorats (corrent al seu càrrec les despeses de devolució dels mateixos).

Si els productes rebuts difereixen de la comanda original, serà necessari que el client el comuniqui per escrit a Planes

Bones, S.L. , en un termini màxim de set dies hàbils des de la data de recepció. El destinatari haurà de guardar el/els producte/s objecte de reclamació sense obrir, dins del seu envàs original, evitant qualsevol tipus de manipulació, alteració o ús. Una vegada fetes les gestions i comprovacions oportunes, i dins d’un termini màxim de trenta dies des de la data de comunicació, Verdures Planes Bones, S.L. reemborsarà els diners dels productes erronis mitjançant una transferència a la targeta de crèdit que es va utilitzar en el moment d’efectuar la compra. Una vegada realitzat el reemborsament dels diners, Verdures Planes Bones, S.L. es reserva el dret a reclamar els productes erronis (corrent al seu càrrec les despeses de devolució dels mateixos).

Les comandes han de ser retornats a la següent adreça:

Titular: Verdures Planes Bones, S.L.
Domicili: Masia Planes Bones S/B 08500 Sentfores – Vic

E-mail: verdures@planesbones.cat

Telèfon: 938852550

3.10. Dret de desistiment.

El comprador disposarà en tot cas d’un termini de catorze (14) dies naturals després de la recepció del Producte per a exercir el seu dret de desistiment sense haver de justificar raons o tenir cap sanció.

El comprador haurà de manifestar la seva intenció de desistir dins del termini indicat i haurà de procedir a la devolució del producte. Per a això l’Usuari podrà remetre un correu electrònic a l’adreça planesbones@planesbones.cat incloent el seu nom i adreça, així com el número de la seva comanda. També podrà contactar de manera telefònica amb la finalitat d’agilitar el procés de devolució dels imports corresponents.

Verdures Planes Bones, S.L. reemborsarà les sumes abonades per l’Usuari sense retenció de despeses. No obstant això, el cost de la devolució del producte serà a càrrec de l’Usuari.

Rebuts els productes sobre els quals recau el desistiment i verificat el seu correcte estat, Verdures Planes Bones, S.L. retornarà a l’Usuari les sumes abonades en un termini màxim de 10 dies naturals. Els productes que no conservin el seu embalatge original podran sofrir una depreciació.

3.11. Excepcions al dret de desistiment

El dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixin a:

La prestació de serveis, una vegada que el servei hagi estat completament executat, quan l’execució hagi començat, amb previ consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per la seva part que és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat per l’empresari, haurà perdut el seu dret de desistiment.

El subministrament de béns o la prestació de serveis el preu dels quals depengui de fluctuacions del mercat financer que l’empresari no pugui controlar i que puguin produir-se durant el període de desistiment.

El subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.

El subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.

El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat oberts després del lliurament.

El subministrament de béns que després del seu lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s’hagin barrejat de manera indissociable amb altres béns.

El subministrament de begudes alcohòliques el preu de les quals hagi estat acordat en el moment de celebrar el contracte de venda i que no puguin ser lliurades abans de 30 dies, i el valor real dels quals depengui de fluctuacions del mercat que l’empresari no pugui controlar.

Els contractes en els quals el consumidor i usuari hagi sol·licitat específicament a l’empresari que li visiti per a efectuar operacions de reparació o manteniment urgent; si, en aquesta visita, l’empresari presta serveis addicionals als sol·licitats específicament pel consumidor o subministra béns diferents de les peces de recanvi utilitzades necessàriament per a efectuar les operacions de manteniment o reparació, el dret de desistiment ha d’aplicar-se a aquests serveis o béns addicionals.

El subministrament d’enregistraments sonors o de vídeo precintades o de programes informàtics precintats que hagin estat oberts pel consumidor i usuari després del lliurament.

El subministrament de premsa diària, publicacions periòdiques o revistes, amb l’excepció dels contractes de subscripció per al subministrament de tals publicacions.

Els contractes celebrats mitjançant subhastes públiques.

El subministrament de serveis d’allotjament per a finalitats diferents del de servir d’habitatge, transport de béns, lloguer de vehicles, menjar o serveis relacionats amb activitats d’esplai, si els contractes preveuen una data o un període d’execució específics.

El subministrament de contingut digital que no es presti en un suport material quan l’execució hagi començat amb el previ consentiment exprés del consumidor i usuari amb el coneixement per la seva part que en conseqüència perd el seu dret de desistiment.

4. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en les presents Condicions Generals fos declarada totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia tan sols afectarà aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les presents Condicions Generals en tota la resta, considerant-se tal disposició totalment o parcialment per no inclosa.

5. Legislació aplicable i jurisdicció competent

Aquestes Condicions Generals es regiran i interpretaran conforme a la legislació espanyola. Verdures Planes Bones, S.L. i l’Usuari acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes Condicions Generals, als Jutjats i Tribunals corresponents al domicili de Verdures Planes Bones, S.L.